Deze website maakt gebruik van cookies.
Door middel van het verdere gebruik van deze website gaat u akkoord met de plaatsing van deze cookies in uw webbrowser.

Actualiteiten

Trefwoord:

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst 14-03-2019
De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het geval het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder overeenkomst. Het besluit bevat Lees meer..

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling 14-03-2019
Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot schenkingen van ouders aan hun kinderen. Mensen tussen 18 en 40 jaar mogen van iedereen Lees meer..

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting 14-03-2019
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van de vragen is of de staatssecretaris bereid is vastgoedportefeuilles die meer dan drie woningen Lees meer..

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast 07-03-2019
Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wanneer zijn inkomen ook in het buitenland belast is. Wanneer Lees meer..

Wetsvoorstel bovenmatig lenen 07-03-2019
Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat aanmerkelijkbelanghouders (meestal dga’s) moet ontmoedigen om te veel geld te lenen van hun bv. Momenteel worden Lees meer..

Tot 1.000 km is een auto nieuw 07-03-2019
Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm worden betaald. Dat geldt ook bij de invoer van een auto, ongeacht of deze nieuw of gebruikt is. Wel geldt voor een gebruikte auto dat de Lees meer..

Transitievergoeding bij einde dienstverband 28-02-2019
Bij de beëindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. De werkgever hoeft geen Lees meer..

Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit 28-02-2019
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een vangnetregeling op het terrein van de sociale verzekeringen voor het geval het Verenigd Koninkrijk (VK) Lees meer..

Probleem uitvoering kindgebonden budget 28-02-2019
De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget en al in aanmerking komt voor een andere toeslag, de ouder geacht wordt een aanvraag gedaan te hebben Lees meer..

Forensenbelasting 20-02-2019
Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van natuurlijke personen die, terwijl zij elders hun hoofdverblijf hebben, in de gemeente op meer dan 90 dagen de beschikking hebben over een gemeubileerde Lees meer..

Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers 20-02-2019
Er is een voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs ter consultatie gepubliceerd. De voorgestelde wijziging betreft de invoering van Lees meer..

Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek 20-02-2019
Bij het staken van de onderneming wordt de door de ondernemer gevormde oudedagsreserve tot de stakingswinst gerekend. De ondernemer kan directe belastingheffing over de oudedagsreserve voorkomen door Lees meer..

Verdeling koopsom onderneming 20-02-2019
Bij de verkoop van een onderneming of van ondernemingsvermogen wordt de onderverdeling, die in de koopovereenkomst van de totale koopsom wordt gemaakt van de verschillende delen van het gekochte, als Lees meer..

Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 20-02-2019
In een procedure in kort geding vroeg een ex-werknemer schorsing van het met zijn vorige werkgever overeengekomen relatie- en concurrentiebeding. De arbeidsovereenkomst tussen partijen was aangegaan Lees meer..

Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde 20-02-2019
De Successiewet merkt in bepaalde gevallen de waardestijging van aandelen in een vennootschap als gevolg van overlijden aan als een erfrechtelijke verkrijging. De wetsbepaling geldt alleen voor Lees meer..

Oplopende schuld dga 13-02-2019
Als een bv aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal worden afgelost, wordt de lening aangemerkt als een uitdeling van winst. Het bedrag van de lening Lees meer..

80-jarige niet te oud voor ondernemerschap 13-02-2019
De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling. Onder omstandigheden kan worden afgeweken van de civielrechtelijke vorm, bijvoorbeeld wanneer in een Lees meer..

Discriminatie sollicitante 13-02-2019
De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras en afkomst, geslacht en zwangerschap. Bescherming op grond van deze wet kan worden ingeroepen bij Lees meer..

Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg 13-02-2019
Een van de plannen die in het regeerakkoord van het huidige kabinet zijn opgenomen is belastingheffing in box 3 op basis van het werkelijk behaalde rendement in plaats van op basis van een fictief Lees meer..

Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd 07-02-2019
De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan drie elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangeboden. De totale duur van de opvolgende Lees meer..