Deze website maakt gebruik van cookies.
Door middel van het verdere gebruik van deze website gaat u akkoord met de plaatsing van deze cookies in uw webbrowser.

Actualiteiten

Trefwoord:

Minimumloon 2019 08-11-2018
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 vastgesteld. Het bedrag per maand bedraagt voor een werknemer van 22 jaar of ouder € Lees meer..

Verlenging termijn indienen formulier afkoop pensioen eigen beheer 08-11-2018
De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer maakt het tot en met 31 december 2019 mogelijk om een pensioenvoorziening in eigen beheer af te kopen of om te zetten in een oudedagsvoorziening. Voor de Lees meer..

AOW-leeftijd blijft in 2024 67 jaar en drie maanden 08-11-2018
De AOW-leeftijd stijgt al enkele jaren. Tot en met 2021 gaat het om een vaste stijging per jaar. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Een eventuele Lees meer..

Grenzen NHG 2019 vastgesteld 08-11-2018
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een verzekering voor kopers van een woonhuis. Tegen betaling van een eenmalige premie bij het aangaan van de hypothecaire lening biedt de NHG een vangnet tegen Lees meer..

Ontslag op staande voet 08-11-2018
Wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt omdat de werkgever of de werknemer door opzet of schuld de wederpartij een dringende reden heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen, Lees meer..

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2019 01-11-2018
Naar aanleiding van de heroverweging van de afschaffing van de dividendbelasting is er nu een tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2019 ingediend. De nota van wijziging voorziet in Lees meer..

Tweede nota van wijziging Wet Bronbelasting 2020 01-11-2018
Het wetsvoorstel Wet Bronbelasting 2020 is in een tweede nota van wijziging omgedoopt in Wet Bedrijfsleven 2019. De nota van wijziging bevat de volgende maatregelen: het schrappen van de Lees meer..

Nota van wijziging spoedreparatie vennootschapsbelasting 01-11-2018
Een van de nota’s van wijziging als gevolg van de heroverweging van de afschaffing van de dividendbelasting betreft de spoedreparatie van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Het Lees meer..

Maximale transitievergoeding 2019 25-10-2018
De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd. De aanpassing van het bedrag volgt de ontwikkeling van de contractlonen in het voorafgaande jaar. Het Lees meer..

Geen matiging transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen 25-10-2018
Wanneer een dienstbetrekking wordt beëindigd op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding als de dienstbetrekking langer dan 24 maanden heeft geduurd. De Lees meer..

Volledige schuld aandeelhouder als uitdeling van winst aangemerkt 25-10-2018
Er is sprake van een winstuitdeling, die tot het inkomen uit aanmerkelijk belang behoort, wanneer zich een vermogensverschuiving van een nv of bv naar een aandeelhouder voordoet, die wordt gedekt door Lees meer..

Mkb-winstvrijstelling en verlies uit onderneming 25-10-2018
De winst uit onderneming in de inkomstenbelasting wordt verminderd met de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling. De mkb-winstvrijstelling bedraagt 14% van het gezamenlijke bedrag aan winst uit Lees meer..

Besluit vrijstelling stichtingen en verenigingen 25-10-2018
De vennootschapsbelasting kent een subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die een beperkt winstgevende onderneming drijven. Deze vrijstelling geldt alleen als de stichting of Lees meer..

Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut 18-10-2018
Het arbeidsrecht kent een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst bij ziekte van de werknemer. Dat verbod is niet absoluut. Het opzegverbod geldt niet bij beëindiging van de werkzaamheden van Lees meer..

Afschaffing dividendbelasting gaat niet door: vervangende voorstellen 18-10-2018
Nadat Unilever liet weten het hoofdkantoor niet naar Nederland te verplaatsen heeft het kabinet aangekondigd de voorgestelde afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen. Zoals verwacht mocht Lees meer..

Wijziging verdeling vermogen in box 3 18-10-2018
Fiscale partners kunnen voor de belastingheffing hun vermogen in box 3 onderling verdelen in iedere gewenste verhouding, zolang zij gezamenlijk maar het gehele vermogen aangeven. De keuze van de Lees meer..

Jachtkosten niet zakelijk 11-10-2018
Zakelijke kosten komen ten laste van het resultaat van een onderneming. Op de ondernemer rust de bewijslast voor de zakelijkheid van kosten. Slaagt de ondernemer er niet in om aannemelijk te maken dat Lees meer..

Behandelschema Belastingplan 2019 11-10-2018
Naar aanleiding van het bericht dat Unilever het hoofdkantoor niet naar Nederland verplaatst, heeft het kabinet besloten de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen. Naar verwachting zal Lees meer..

Verkoop certificaten tegen lage prijs geen schenking 11-10-2018
Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van alles wat door een schenking wordt verkregen van iemand die in Nederland woont. Een schenking is een handeling waardoor een ander ten koste van het Lees meer..

Kleindochter geen pleegkind van oma 04-10-2018
De Wet op de inkomstenbelasting kent het begrip “pleegkind”, maar omvat geen nadere omschrijving van het begrip. Daarvoor wordt aangesloten bij de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Volgens de AKW is Lees meer..