Deze website maakt gebruik van cookies.
Door middel van het verdere gebruik van deze website gaat u akkoord met de plaatsing van deze cookies in uw webbrowser.

Actualiteiten

Trefwoord:

Kamerbrief positie bedrijfsarts 19-04-2018
De verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden ligt bij werkgevers en werknemers. De werkgever moet zich in een aantal situaties laten ondersteunen door een arbodienst of een bedrijfsarts, Lees meer..

Geen animo voor stapsgewijs omzetten van hypotheken 19-04-2018
De Tweede Kamer heeft vorig jaar een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om in samenspraak met kredietverstrekkers mogelijk te maken dat hypotheken stapsgewijs worden omgezet in een Lees meer..

Gebruik woning tijdens verblijf in buitenland 19-04-2018
De eigen woning van een belastingplichtige valt in box 1 van de inkomstenbelasting. Er moet een aan de waarde van de woning gerelateerd bedrag bij het inkomen worden geteld, terwijl de rente en de Lees meer..

Aansprakelijkheid werkgever 19-04-2018
Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Doen zij dat niet, dan zij aansprakelijk voor de schade die hun werknemers daardoor oplopen, tenzij de werknemer schade lijdt als gevolg van Lees meer..

Herinvesteringsreserve en emigratie 12-04-2018
De Wet IB 2001 bevat een bepaling die tot gevolg heeft dat bij het overbrengen van vermogensbestanddelen van een in Nederland gedreven onderneming naar het buitenland belasting wordt geheven over de Lees meer..

Beleidsbesluit gevolgen huwelijksgoederengemeenschap 12-04-2018
De staatssecretaris van Financiën heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 in de Eerste Kamer toegezegd om in een beleidsbesluit te bevestigen dat het aangaan van Lees meer..

Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen verbetering arbeidsmarkt 12-04-2018
De minister van Sociale Zaken heeft de internetconsultatie geopend voor een wetsvoorstel met maatregelen ter verbetering van de arbeidsmarkt. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat de volgende Lees meer..

Aanzegverplichting 12-04-2018
Een werkgever moet een werknemer wiens tijdelijke arbeidscontract afloopt ten minste een maand van tevoren schriftelijk laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten of niet. Doet de Lees meer..

Algemene Verordening Gegevensbescherming 06-04-2018
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is van toepassing op iedereen die met Lees meer..

Financiën publiceert voorstel wijziging kleineondernemersregeling 05-04-2018
Het ministerie van Financiën heeft een voorstel tot wijziging van de kleineondernemersregeling in de omzetbelasting ter consultatie gelegd. De huidige regeling geldt voor natuurlijke personen die op Lees meer..

Kabinetsreactie evaluatie werkkostenregeling 05-04-2018
De werkkostenregeling (WKR) is het systeem voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting. Het systeem bestaat uit een aantal gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen Lees meer..

Afschaffing dividendbelasting wordt niet uitgesteld 05-04-2018
De minister van Financiën heeft in antwoord op Kamervragen gezegd dat het kabinet geen aanleiding ziet om het wetsvoorstel ter afschaffing van de dividendbelasting uit te stellen. De afschaffing is Lees meer..

Verrekening negatief verlofdagensaldo 29-03-2018
Wanneer een werknemer bij het einde van zijn dienstbetrekking een tegoed aan verlofdagen heeft, dan moet de werkgever tot uitbetaling daarvan overgaan. Heeft de werknemer aan het einde van zijn Lees meer..

Overgangsregeling bijtellingspercentage 28-03-2018
De standaardbijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak is per 1 januari 2017 verlaagd van 25% naar 22%. Op grond van overgangsrecht geldt voor auto’s met een datum van eerste toelating Lees meer..

Forfaitaire bijtelling fiets van de zaak 22-03-2018
Om het woon-werkverkeer per fiets te stimuleren wil de staatssecretaris een bijtellingsregeling voor de fiets van de zaak invoeren. De staatssecretaris denkt aan een regeling die vergelijkbaar is met Lees meer..

Plannen regeerakkoord slecht voor mkb 22-03-2018
In een brief aan de bewindslieden van Financiën hebben vier organisaties van accountants en belastingadviseurs erop gewezen dat maatregelen die in het regeerakkoord zijn opgenomen niet gunstig zijn Lees meer..

Kamerbrief evaluatie verevening pensioenrechten bij scheiding 22-03-2018
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de tweede evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) naar de Tweede Kamer gestuurd. Naar aanleiding van de evaluatie Lees meer..

Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen 15-03-2018
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen over de compensatieregeling voor zwangere zzp’ers beantwoord. De vorige minister heeft op 17 oktober 2017 een ministeriële regeling Lees meer..

Paardensportaccommodatie geen onderdeel eigen woning 15-03-2018
De Wet IB 2001 merkt als een eigen woning aan een gebouw met aanhorigheden, voor zover dat aan de belastingplichtige of zijn huishouden als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van eigendom. Lees meer..

Naheffingsaanslagen parkeerbelasting vernietigd 15-03-2018
Betaald parkeren wordt vaak geregeld door het instellen van een gemeentelijke parkeerbelasting. Bij het niet betalen van parkeerbelasting of bij overschrijding van de parkeertijd kan een Lees meer..