Deze website maakt gebruik van cookies.
Door middel van het verdere gebruik van deze website gaat u akkoord met de plaatsing van deze cookies in uw webbrowser.

Actualiteiten

Trefwoord:

Rendabel maken van vermogen 23-05-2019
Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat, wordt Lees meer..

Kamervragen belastingheffing van dga 23-05-2019
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing in Nederland van een Scandinavisch model voor het belasten van winst en inkomen van ondernemers. Het gaat om een duaal stelsel, Lees meer..

Heretikettering auto van de zaak 23-05-2019
Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt als ondernemings- of als privévermogen te kwalificeren. De keuze voor Lees meer..

Aftrek dieetkosten 16-05-2019
De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan te merken als uitgaven wegens ziekte, invaliditeit en bevalling. Deze uitgaven zijn niet Lees meer..

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract 16-05-2019
Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een non-concurrentiebeding in een Lees meer..

Afzien van vergoeding door vrijwilliger 09-05-2019
Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet alleen voor giften in geld, maar ook voor giften bestaande uit het afzien door een vrijwilliger Lees meer..

Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving 09-05-2019
De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter implementatie van een Europese richtlijn ter consultatie gepubliceerd. De richtlijn is bedoeld om de intracommunautaire handel per 1 Lees meer..

Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis 09-05-2019
De Successiewet bepaalt dat een goed dat iemand van de erflater heeft verkregen wordt geacht krachtens erfrecht door overlijden te zijn verkregen als de erflater tot zijn overlijden het genot heeft Lees meer..

WOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel 02-05-2019
Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt in beginsel aangesloten bij de verkoopprijs wanneer de verkoopdatum dicht bij de waardepeildatum ligt. Onder omstandigheden kan dit Lees meer..

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst 02-05-2019
De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn ontbinden als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Tot die omstandigheden behoort een Lees meer..

Verkorting betaaltermijn grote bedrijven in zicht 02-05-2019
Sinds twee jaar moeten grote bedrijven de rekeningen van mkb-leveranciers binnen een wettelijk geregelde termijn van zestig dagen betalen. Deze wet lijkt tot gevolg te hebben dat de gehanteerde Lees meer..

Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband 02-05-2019
Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen nadat de periode van verplichte loondoorbetaling is Lees meer..

Toepassing verlaagd btw-tarief op digitale boeken en tijdschriften 25-04-2019
Een wetsvoorstel om het verlaagde btw-tarief toe te passen op digitale boeken, kranten en tijdschriften is ter consultatie gepubliceerd. Toepassing van het verlaagde tarief gaat gelden voor het langs Lees meer..

Massaal bezwaar box 3-heffing 2018 25-04-2019
De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen maken tegen de inkomstenbelastingheffing in box 3 voor het jaar 2018. De staatssecretaris van Financiën heeft daarom, mede gelet op de Lees meer..

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen 25-04-2019
De Eerste Kamer heeft op 23 april 2019 het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen. Het wetsvoorstel is een reactie op een arrest van het Hof van Justitie EU over de toepassing van de Lees meer..

Aftrek hypotheekrente na scheiding 25-04-2019
De rente, die wordt betaald over een eigenwoningschuld, is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wanneer fiscale partners gezamenlijk een eigen woning hebben, kunnen zij onderling afspreken hoe de Lees meer..

Inspecteur mag bewijsstukken kosten verbouwing later opvragen 25-04-2019
Tot de aftrekbare kosten van een eigen woning behoort de betaalde rente van de eigenwoningschuld. De eigenwoningschuld is het totaal van de schulden, die zijn aangegaan voor de aankoop, verbetering of Lees meer..

Zonder nieuw feit geen navordering 18-04-2019
Voor het opleggen van een navorderingaanslag heeft de inspecteur een nieuw feit nodig. Dat is een feit dat hem bij het opleggen van de oorspronkelijke aanslag niet bekend was of bekend had kunnen Lees meer..

Beëindiging slapende dienstverbanden 18-04-2019
De kantonrechter Limburg heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over de beëindiging van slapende dienstverbanden. Wanneer een werknemer na twee jaar wegens Lees meer..

Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang 18-04-2019
De algemene heffingskorting bevat een inkomstenbelasting- en een premiecomponent. De verschuldigde premie voor de volksverzekeringen wordt verminderd met de voor de premieplichtige toepasselijke Lees meer..