Klokkenluidersregeling

Artikel 1

  Deze klokkenluidersregeling waarborgt dat personen van buiten onze organisatie en aan Accountants Adviseurs Jongejan B.V. verbonden of werkzame personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de directie van het accountantskantoor.

Artikel 2

  Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:
  • handelingen die leiden tot strafbare feiten door het accountantskantoor of haar medewerkers;
  • alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet- en regelgeving door het accountantskantoor of haar medewerkers;
  • alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door het accountantskantoor of haar medewerkers;
  • (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;
  • (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
  • en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de directie in aanmerking komen.
  Indien er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van onze organisatie of onze medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van onze klachtenregeling. Het verschil tussen de klachten- en de klokkenluidersregeling hangt samen met het feit dat gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt.

Artikel 3

 1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de directie;
 2. De melding aan de directie vindt uitsluitend elektronisch plaats via directie@decijfersvoorbij.nl
 3. Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via dit e-mailadres;
 4. De directie bevestigt de melding binnen één week aan de melder. De directie informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.
 5. De directie informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de directie de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.

Artikel 4

  De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de directie ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.